Semalt: Google analitikasynda içerki traffigi aýyrmagyň täsirli ýollary

Kompaniýalaryň, edaralaryň we şahsyýetleriň aýlyk nomerini sanamak meselesinde ünsden düşürýän iň ýönekeý ýalňyşlyklaryndan biri, traffiginiň müşderileriniň web sahypalaryna goşulmagydyr. Ujypsyz ýaly bolup görünmegi mümkin, ýöne öwrüliş tizliginde uly rol oýnaýar, sebäbi bu ýere gelýänlerden alýan traffigini ýokarlandyrýar.

Bu meseläni ýeňilleşdirmek üçin ulanyp boljak “ Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Endrýu Dyhan tarapyndan kesgitlenen birnäçe usul bar. Simpleönekeý gurnamalardan başlap, ýerine ýetirijiniň çeşmelerini talap edýänlere çenli. Alwaysatda saklamaly bir zat, hemişe çig maglumatlary ätiýaçlyk hökmünde saklap boljak aýratyn analitik hasaby bolmaly.

# 1 Google Analytics Opt-Out Brauzer Plugin

Toerine ýetirmek iň aňsatdyr. Blokirlemek isleýän ulanyjylaryň hemmesine Google Analytics Opt-out brauzer goşmaçasyny göçürip almaly. Gurlansoň, indi gelýänleriň maglumatlaryny analitiklere iberip bilmezler. GA JavaScript-e baryp görmek maglumatlary ibermegi gadagan etmek bilen işleýär. Muňa garamazdan, ulanyja haýsy maglumatlaryň petiklenendigini saýlamaga mümkinçilik bermeýär. Şol sebäpden, giriş maglumatlaryny ibermeli käbir maglumatlar bar bolsa, giňeltmäni öçüriň.

Goşmaçany ähli ulanyjy profillerine, brauzerlerine we brauzere girip bilýän ähli enjamlara guruň. Şeýle hem, goşmaçanyň ähli profiller üçin açykdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Şonuň üçin ulanylýan häzirki profil synaglary geçirýän bolsa, başga bir tertibe üýtgediň ýa-da yzarlamanyň dogry işleýändigini görmek üçin goşmaçany öçüriň.

# 2 IP esasly ýörite süzgüçler

IPeke IP salgysy :

GA-daky Admin goýmasyna giriň we süzgüçleri saýlaň. Bulardan süzgüç goýmasyndan täze süzgüç goşmagy saýlaň. Bu ýerden, ýekeje IP adresi ulanyp, ýörite süzgüç goýuň. Parametrleri düzeniňizden soň, Saklamak düwmesine basyň we çykyň.

IP salgylarynyň diapazony:

IPeke IP adresleri üçin şol bir prosedura eýeriň. Şeýle-de bolsa, täze süzgüç saýlanyňyzdan soň, süzgüç görnüşinde ýörite süzgüç saýlaň we süzgüç meýdançasyndaky IP-ni aýyryň. Ahyrynda, süzgüç nagşyna IP diapazonyny goýuň.

# 3 ISP esasly ýörite süzgüçler

ISP-den traffigi hasaba almazdan ýa-da öňünden kesgitlenen ýa-da ýörite süzgüç arkaly bolup biler. Edil şonuň ýaly, GA-dan ISP-ni äsgermezlik edip bolar. ISP domenini ýa-da ISP guramasyny ulanýan biri. Tapawut, biri ISP meselesine görä hasaba alnan ada, beýlekisi ISP-iň geografiki domenine degişlidir. Öňünden kesgitlenen süzgüç diňe bir ISP domeni bilen işlemäge mümkinçilik berýär.

ISP domeni:

Birnäçe IP adresi üçin şol bir prosedurany ulanyň, öňünden kesgitlenen süzgüçi süzgüç görnüşinde ulanyň we ISP domenini aýyryň.

ISP guramasy:

Süzgüç görnüşi ýörite süzgüç bolmaly, soňra süzgüç meýdanyndaky ISP guramasyny aýyryň. Soňra domenini "ISP Domain-den" goýuň.

# 4 JavaScript gutapjygyny düzüň

Ulanylmagyň iki usuly _setVar () we _setCustomVar (). Ikisiniň arasyndaky tapawut, _setVar () Ulanyjy kesgitlenen süzgüç meýdanyny ulanýar we ikinjisi edip bilmeýär. _setVar () ulanyja şahsy traffigi aýyrmak üçin ulanyp boljak profil süzgüçini düzmäge mümkinçilik berýär. Alternatiw _setCustomVar () trafigi süzmäge mümkinçilik berýän ösen segmentleri ulanýar. Süzgüçli maglumatlaryň GA-dan geçenden soň gelýändigini aňladýar.

_setVar () : süzgüç görnüşinde ýörite süzgüç düzüň, ulanyjy kesgitlenen süzgüç meýdany bolmaly we süzgüç nagşy hökmünde işgäri ulanmaly.

_setCustomVar () : adaty üýtgeýjini (açar 1) aýyryň , soňra işgäre laýyk gelýänleri saýlaň. Soňra adaty üýtgeýjini (01-nji baha) goşuň we Hawa bilen doly gabat gelýär.

mass gmail